Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αγαιου -Προκήρυξη

Νέα της Ομοσπονδίας

ΟΕΘΑ LOGO1
Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου διοργανώνει την

26η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου
στη Λήμνο 

από 16 έως 26 Οκτωβρίου 2014


Στόχοι της Συνάντησης είναι:
-Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγίτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και της Αυτοδύναμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
-Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθική στήριξη των ερασιτεχνών του Αιγαίου.
-Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που βοηθάει στην ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

1.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικοί θίασοι που κατά το παρελθόν έτος και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρουσίασαν θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα:
1.1   Οι ερασιτεχνικοί θίασοι (οι νομοτύπως ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά Σωματεία Ι.Δ., ή Αστικές Εταιρείες, ή και θεατρικά σχήματα που τελούν υπό το καθεστώς Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και παρουσιάζουν ενεργό θεατρική δράση.
Α. Τα πρωτοεμφανιζόμενα στη «Συνάντηση» θεατρικά σχήματα να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση ανά έτος τα τρία (3) τελευταία χρόνια.
Β. Τα λοιπά θεατρικά σχήματα, εκείνα που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση
την τελευταία διετία. Το έτος στο οποίο πραγματοποιείται η Συνάντηση δεν υπολογίζεται στη διετία.
Ερασιτεχνικοί θίασοι θεωρούνται εκείνοι εκ των οποίων το 80% των μελών τους δεν έχουν ούτε είχαν επαγγελματική ενασχόληση με το θέατρο.
1.2 Το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί στις προηγούμενες Συναντήσεις από την ίδια θεατρική ομάδα. Επίσης, το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί στις  τελευταίες δύο (2) Συναντήσεις από οποιαδήποτε ομάδα.
1.3 Η Συνάντηση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.
1.4 Σε όλες τις θεατρικές ομάδες που συμμετέχουν στη Συνάντηση, θα απονεμηθούν αναμνηστικά.
1.5 Οι σύλλογοι – μέλη της Ο.Ε.Θ.Α., που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση, καθώς και αυτοί που τυχόν θα αποκλεισθούν, μπορούν να στείλουν έως δύο (2) εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. (Σημείωση: κάθε θεατρική ομάδα που στέλνει αντιπροσώπους, δικαιούται ΕΝΑ δωμάτιο για 5 μέρες.Αν πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, θα συγκατοικήσουν με άτομο άλλης ομάδας).

2.   Οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 στην πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1  Την αίτηση συμμετοχής, (συμπλήρωση συνημμένου εντύπου) με σφραγίδα και τη νόμιμη υπογραφή του Συλλόγου (ή αστικής εταιρείας, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτει την ομάδα), μαζί με το πρακτικό της τελευταίας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θεατρικά σχήματα που υπάγονται σε νομικό καθεστώς ΝΠΔΔ θα στείλουν απόφαση – έγκριση του ΝΠΔΔ για τη συμμετοχή του θεατρικού τμήματος στη Συνάντηση.
2.2  Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του θιάσου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς και τα θεατρικά έργα που έχει παρουσιάσει την τελευταία τριετία, συνοδευόμενα από προγράμματα, δημοσιεύματα, κριτικές και λοιπό έντυπο υλικό.
2.3 Αντίγραφο καταστατικού, ή εταιρικού, ή απόφασης του ΝΠΔΔ για το νομότυπο του θεατρικού σχήματος.
(Οι όροι 2.2 και 2.3 ισχύουν ΜΟΝΟ για τα πρωτοεμφανιζόμενα στη Συνάντηση θεατρικά σχήματα.)
2.4  Το πλήρες κείμενο του έργου, Έλληνα ή ξένου συγγραφέα.
2.5 Το πρόγραμμα της παράστασης, δημοσιεύματα στον Τύπο καθώς και μια βιντεοκασέτα ή αντίτυπο ή DVD με μαγνητοσκοπημένη την παράσταση.
2.6  Δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από την παράσταση που θα παιχτεί στη Συνάντηση με τους συντελεστές της παράστασης για να δημοσιευτούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης, σε περίπτωση επιλογής του σχήματος. (Τα παραπάνω στοιχεία να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση maria.veneti@hotmail.com)
2.7  Τις προδιαγραφές της σκηνής που απαιτούνται για την παράσταση (ελάχιστο μήκος – πλάτος ύψος), καθώς και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται.
2.8  Τη διάρκεια της παράστασης

3.  Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 26ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, καθώς και την επιλογή των θιάσων που θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΠΟ/Φ.331.1/4453/28-7-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου, υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου. H επιλογή των θιάσων θα γίνει με τα κριτήρια της παραπάνω απόφασης.
Λόγω της περιορισμένης πίστωσης (90.000€) και των δυσκολιών πρόσβασης στη Λήμνο, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής ομάδων θα αποκλεισθούν ομάδες με τα παρακάτω κριτήρια
α) Θεατρικές ομάδες μη μέλη της ΟΕΘΑ
β) Θεατρικές ομάδες μέλη της ΟΕΘΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει (ταμειακώς εντάξει είναι οι ομάδες που έχουν ήδη καταβάλει όλες τις συνδρομές μέχρι και το 2013)
γ) Αν παρ'  όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, που δεν μπορούν να καλυφθούν οικονομικά ή οργανωτικά, η μείωση θα γίνει με κλήρωση παρουσία μελών της τοπικής ομάδας και του Δημάρχου.

4.    Οι δαπάνες που καλύπτονται για τους συμμετέχοντες είναι:
4.1  Τα έξοδα διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή μέχρι 13 ατόμων (διανομή έργου συν 5 συντελεστές) από κάθε θεατρική ομάδα που συμμετέχει και για τις ημέρες παραμονής τους στη Συνάντηση, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ημέρες επί δεκατρία (13) άτομα, δηλαδή 65 διανυκτερεύσεις. Σε περίπτωση που οι συντελεστές ενός θιάσου υπερβαίνουν τα 13 άτομα, τότε
επιτρέπεται ο συμψηφισμός των διανυκτερεύσεων μεταξύ των μελών του θεατρικού σχήματος, με ανώτατο όριο πάντοτε τις 65 διανυκτερεύσεις. (Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού συντελεστών παράστασης π.χ. 3 ηθοποιοί συν 5 συντελεστές, σύνολο ατόμων δικαιουμένων φιλοξενίας 8, ο συμψηφισμός θα γίνεται πάλι για 5 ημέρες επί τον αριθμό αυτό, δηλ. 8*5=40 διανυκτερεύσεις). Για τυχόν επί πλέον άτομα (συνοδούς), οι δαπάνες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την κάθε μία θεατρική ομάδα
4.2  Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης (εισιτήρια, με ανώτατο όριο 13 ατόμων*). Θα πληρωθεί το κόστος μετάβασης από την έδρα της ομάδας στον τόπο πραγματοποίησης της Συνάντησης. Τα εισιτήρια κλείνονται από την ΟΕΘΑ με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση (σε τετράκλινη καμπίνα για τις μακρινές διαδρομές). Όσοι δεν εξυπηρετούνται και προτιμήσουν άλλον τρόπο μετακίνησης, εξασφαλίζουν μόνοι την μετακίνησή τους και καταβάλλεται σε αυτούς το αντίτιμο του χαμηλότερου εισιτηρίου με την έκπτωση, που έχει επιτευχτεί για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ειδικά για τη Λήμνο δεν αποκλείονται τα αεροπορικά εισιτήρια εφόσον η τιμή τους είναι συμφέρουσα ή υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση (επισφαλή δρομολόγια).
4.3  Τα έξοδα μεταφοράς των σκηνικών της παράστασης (ναύλους, φορτωτικές κλπ. **). Η συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για μεταφορά σκηνικών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς (Ι.Χ., Δ.Χ.  φορτωτική κ.λ.π.)
*  Για τις ολιγοπρόσωπες παραστάσεις το ανώτατο όριο μειώνεται ανάλογα δηλ. οι ηθοποιοί συν πέντε συντελεστές
**  Οι τυχόν οδηγοί φορτηγών περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο διανυκτερεύσεων Οι θεατρικές ομάδες οφείλουν να αποστείλουν σε διάστημα 15 ημερών από την λήξη της Συνάντησης στην ΟΕΘΑ Ταμία της ΟΕΘΑ, Μαρία Φούτσου (Πλάκα, Καρφάς, 82100, Χίος)
α) Βεβαίωση του συλλόγου για τους συμμετέχοντες με σφραγίδα και υπογραφή από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του συλλόγου*
β) Αποκόμματα των εισιτηρίων – ναύλων κλπ., καταγραμμένα σε πίνακα με τα δικαιούμενα μετακίνησης άτομα και την ανά άτομο δαπάνη, με σχετική απόδειξη εξόφλησής τους από το πρακτορείο έκδοσης*
*Για τα παραπάνω θα αποσταλούν από την ΟΕΘΑ πρότυπες φόρμες
Σε περίπτωση που τα παραστατικά δεν είναι σωστά ή δεν υποβληθούν έγκαιρα, ώστε να περιληφθούν στον απολογισμό που υποβάλει η ΟΕΘΑ στη Γ.Γ.ΑΙ., δεν θα γίνει η κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.

5.  Η ΟΕΘΑ, κατά τις ημέρες της Συνάντησης, συγκροτεί «Επιτροπή Συζήτησης» για τις θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν την προηγούμενη ημέρα. Η παρουσία και η συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των ευρισκομένων, κατά την ημέρα εκείνη στη Συνάντηση, μελών των θεατρικών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη. Οι όποιες απόψεις, θέσεις, γνώμες και εμπειρίες, μέσα από την εν λόγω συζήτηση, προφανώς θα συμβάλλουν στην πρόοδο του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο. Εκδηλώσεις – εκτός των θεατρικών παραστάσεων των ομάδων - οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνάντησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα μέλη των θεατρικών καλούνται να συμμετέχουν σ' αυτές.

6.    Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:
6.1  Να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 έως και 5 της παρούσης προκήρυξης.
6.2.    Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έγκαιρα  (το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Αυγούστου), το συνημμένο έντυπο-αίτηση
α) στη Πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (6974399404) με e-mail στη διεύθυνση maria.veneti@hotmail.com ή με φαξ στο 2273027506 και
β) στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με e-mail στη διεύθυνση polit@ypai.gr ή με φαξ στο 2251041175
και παράλληλα τον φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά  στη διεύθυνση:   Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος, τηλ 6974399404)


Μυτιλήνη    29 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου

Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ                                    ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, Αντιπρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΤΣΟΥ, Ταμίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΑΒΑΚΟΥΣΗΣ, Ειδικός Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Έφορος υλικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: